Pályázat azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007

Pályázat címe: Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 2017

Projekt támogatási szerződés szerinti összköltsége: bruttó 59.757.000 Ft

Támogatás összege: bruttó 59.757.000 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2018.06.12.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2021.08.31.

 

A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat energiaköltségei.
A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez.
A projekt tárgyát képező intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatt található. Az épület külső határoló falai a hőtechnikai követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A külső nyílászárók korábban  kicserélésre kerültek, melyek így megfelelnek a 7/2006 TNM rendelet KO követelményszintjének, ugyancsak ez a megállapítás vonatkozik az utolsó zárófödém, valamint a pince hűlő födémjére is. A külső falakat a helyi védettség miatt nem hőszigeteltük. A korszerűtlen kazánokat jelen projekt keretén belül kívánjuk cserélni, valamint a villamos energia fogyasztás a telepítendő napelemek által termelt árammal biztosítani. A tervezett fejlesztések megvalósulását követően az épület besorolása a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint „korszerű”, mely megfelel a pályázat céljainak.
A projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra.
A műszaki tartalom, technológia:
A projekt során kazáncserére és napelem telepítésre kerül sor. A kazáncsere folyamán a cserélendő szivattyúk fordulatszám szabályozottak, tipusa: Grundfoss Magna 32-100 vagy azzal műszakilag egyenértékű 2 db. A beépítendő kazán: Viessmann gyártmányú Vitodens 200 típusú vagy azzal műszakilag egyenértékű 100 kW névleges fűtési teljesítményű kondenzációs falikazán 2 db. A kazánok telepítésével egyidejűleg megoldjuk a kazánok égéstermék elvezető és égéséi levegő bevezető rendszerének a kiépítését is. Ehhez a Viessmann LAS vagy azzal műszakilag egyenértékű égéstermék elvezető rendszerét kell alkalmazni a gázellátás tervben előírtaknak megfelelően. A fűtési rendszert időjárásfüggő szabályozással tervezzük, mely alkalmas lesz program szerinti csökkentett fűtés alkalmazására, tipusa: Viessmann VITOTRONIC  300-K vagy azzal műszakilag egyenértékű. A telepítendő napelemekhez rendelt inverter teljesítménye 35 kWp.